KOSGEB

KOSGEB DESTEKLERİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan programlar ve destekler;

– Girşimcilik Destek Programı
– AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
– Endüstriyel Uygulama Destek Programı
– KOBİ Teknoyatırım KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
– Stratejik Ürün Destek Programı
– KOBİGEL KOBİ Gelişim Destk Programı
– İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
– Genel Destek Programı
– KOBİ Proje Destek Programı
– Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
– TEKNOPAZAR Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
– Tematik Proje Destek Programı
– Kredi Faiz Desteği
– Gelişen İşletmeler Pazarı Kobi Destek Programı
– KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

proje bazlı sağlanan destekler ile ilgili danışmanlık hizmetleri için bizimle iletişme geçebilirsiniz.

KOSGEB DESTEKLERİ

1. GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

Geleneksel Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

  Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler   Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler
  Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL

 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği** – 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

– 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

– 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 

*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

   Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler    Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler
   Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL

 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği** – 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

– 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

– 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 

*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

  Destek Tutarı Destek Oranı*
Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi 100.000TL  

% 75

 

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi 200.000TL
Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000TL

* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

    Destek Tutarı   Destek Oranı
  Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği 10.000TL % 75

 

2. AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ

A. AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

 

B. Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Kira Desteği 18.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

 

C. KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Amacı: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

Kapsamı: KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen

Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,

Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar

desteklenecektir.

Başvuru Şartları:

En az 1 yıldır faaliyette olan,

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Patent belgesi ile koruma altına alınan,

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük Teknoloji, Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan ürünler için 500 Bin TL, Orta Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için 5 Milyon TL

Destek Kalemleri Destek Oranları
a)Makine-teçhizat desteği* %100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)
b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği %60 Geri ödemesiz
c)Yazılım giderleri desteği %60 Geri ödemesiz
ç)Personel gideri desteği %60 Geri ödemesiz
d)Eğitim ve danışmanlık desteği %60 Geri ödemesiz
e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %60 Geri ödemesiz

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve %100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

 

D. Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Destek Oranı
(Geri Ödemesiz)
Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)
%70* %100
Destek Üst Limiti 5.000.000 TL*
Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda;
bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.
Proje Süresi Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

 

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Destek Başlıkları
Makine-Teçhizat Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Personel Giderleri
Bilgi Transferi Desteği
Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği
Hizmet Alımı Desteği

3. İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEKLERİ

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 

Proje Süresi En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı %60